Par projektu

Starpvaldību klimata pārmaiņu komisija (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) ziņojumā par globālo sasilšanu (Special Report on Global Warming) norāda, ka klimata krīzes mazināšanai ir jāveic patēriņa un dzīvesveida izmaiņas. Iepriekšējos mēģinājumus īstenot šādas dzīvesveida izmaiņas kavēja trīs galvenie iemesli:

  • Nepietiekami kvantitatīvie dati par to, kādas dzīvesveida izmaiņas mazinātu klimata pārmaiņas un kādā veidā tas notiktu. Tādējādi politikas veidotājiem un iedzīvotājiem pietrūkst datu, lai pieņemtu informētus lēmumus. 
  • Nepietiekami pieredzē balstīti dati par to, kā sabiedrība pieņem krasas pārmaiņas. Tā rezultātā tiek īstenotas nesaskaņotas politiskās iniciatīvas, kas nav pietiekami ietekmīgas.
  • Indivīda uzvedības izmaiņās balstīta politika, kas nerisina strukturālos ierobežojumus un neilgtspējīga dzīvesveida ietekmes ārējos faktorus. Tā rezultātā ir izveidojusies neefektīva rīcībpolitika un politikā vīlušies pilsoņi, kas ir pārslogoti ar mudinājumiem mainīt savu dzīvesveidu.

Projektā risinām šos iemeslus, dzīvesveida perspektīvu analīzi mājsaimniecību līmenī sasaistot ar attiecīgu politisko un sociālekonomisko struktūru izpēti dažādos pārvaldes līmeņos. Pētniecība tiek strukturēta atbilstoši 1,5 °C dzīvesveida pieejai, kuru definēt ir palīdzējuši konsorcija dalībnieki. Uz dzīvesveidu orientētas pieejas priekšrocība ir saistīt konkrētas indivīdu dzīvesveida pārmaiņas ar strukturālā konteksta pārmaiņām, ko veic politikas, ekonomikas un sabiedrības institūcijas. Projekts ir unikāls, jo tas ietver pārmaiņu politisko līmeni, izceļ indivīdu un mājsaimniecību iespējamo ietekmi un norāda, kur mājsaimniecību centieni ir jāpapildina ar izmaiņām politikā un citās struktūrās, piemēram, labklājības un piegādes sistēmās. Projekta mērķu sasniegšanai izmantojam kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes, valsts līmeņa novērtējumus un nozaru gadījumu izpēti, kā arī inovatīvus līdzdalības formātus un plašu komunikācijas metožu klāstu.


Mūsu uzdevumi

  • Noteikt dzīvesveida pārmaiņu ietekmes rādītājus uz klimatu un veselību ES un trijās G20 valstīs,
  • Izvērtēt mājsaimniecību stratēģijas (iespējas, šķēršļus, riskus) pārejai uz 1,5 °C dzīvesveidu,
  • Izvērtēt strukturālos ierobežojumus un šķēršļus sistēmiskai pārejai uz 1,5 °C dzīvesveidu,
  • Izvērtēt 1,5 °C dzīvesveida izmaiņu riskus mājsaimniecību līmenī,
  • Izvērtēt 1,5 °C dzīvesveida ekonomisko un labklājības sistēmu scenārijus,
  • Izstrādāt ar 1,5 °C dzīvesveidu saderīgus biznesa (uzņēmējdarbības) modeļus,
  • Sadarboties ar dažādām iesaistītajām pusēm, lai aktualizētu pāreju uz 1,5 ° C dzīvesveidu.

Mūsu programma

Projekta struktūra balstās uz sešām darba pakām (WP), kā arī koordinācijas un pārvaldības darba grupu.

Image
1_5_LS-Figure-WP-Flyer_1_5_LS_Figure_WP-Flyer-LAT

Projekta īstenošanas laiks

Projektu uzsākām 2021. gada maijā un tas ilgs līdz 2025.gadam.